Вівторок, 23.04.2024, 11:14
Вітаю Вас Гість | RSS

Новоодеський професійний коледж

ІнформаціяСтатистика
Форма входу

Професія - Офісний службовець (бухгалтерія); адміністратор.


        

    


  Офісний службовець (бухгалтерія) – професія XXI століття, яка користується великим попитом на ринку праці. Вона заслуговує особливої уваги тому, що жодна фінансова установа не може існувати без реєстрації бухгалтерських даних.

  Кваліфікований офісний службовець (бухгалтерія) – це працівник, який займається реєстрацією та узагальненням інформації про майно, зобов’язання та діяльність компанії за допомогою документального обліку всіх фінансово-господарських операцій.

  До обов’язків офісного службовця, як правило, входить:

  • здійснення реєстрації документів;

  • приймання і контроль правильності оформлення первинних документів;

  • проведення нескладних розрахунків за окремими дільницями бухгалтерського обліку;

  • реєстрація бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками;

  • складання бухгалтерської звітності та ін.

  Переваги професії:

  – затребуваність на ринку праці;

  – достойна заробітна плата;

  – можливість підвищення кваліфікації;

  – кар’єрний ріст;

  – розвиток власного бізнесу;

  – можливість надання послуг бухгалтера у віддаленому режимі.

  Перспективи професії офісний службовець (бухгалтерія)

  Найбільш популярна та високооплачувана професія економічного профілю. Досвідчені представники цієї професії, постійно підвищуючи свою кваліфікацію, стають головними бухгалтерами, аудиторами, фінансовими директорами, спеціалістами з економіки та фінансів, або відкривають власний бізнес.

  Освітньо-кваліфікаційна характеристика

  випускника професійно-технічного навчального закладу

  за професією «Офісний службовець (бухгалтерія)»

  1. Професія: 4121 Офісний службовець (бухгалтерія)

  2. Кваліфікація: Офісний службовець (бухгалтерія)

  3. Кваліфікаційні вимоги

  Повинен знати:

  постанови, розпорядження, інструкції, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку, положення (стандарти) бухгалтерського обліку П(С)БО і складання податкової, фінансової, статистичної звітності безпосереднього напряму його діяльності;

  застосування інструктивних та нормативних документів;

  організацію та ведення документообігу на дільницях бухгалтерського обліку;

  основи трудового законодавства;

  основні методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи й організації;

  основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства;

  основи організації виробництва, праці та управління;

  основні принципи і практичні навички роботи для відображення господарських операцій бухгалтерського обліку і ведення документообігу, формування звітності за допомогою комп’ютерних програм.

  Повинен уміти:

  виконувати роботу з ведення нескладних операцій (заповнення та оформлення первинних документів, складання кореспонденцій, складати та заповнювати регістри бухгалтерського обліку на підставі первинних документів), щодо обліку майна, коштів, фондів, розрахунків з кредиторами та дебіторами, цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності тощо на підприємстві, в установі організації;

  одержувати та здавати готівку за оформленими, відповідно до встановленого порядку, документами кошти і цінні папери в банківських установах для виплати працівникам заробітної плати, премій, витрат на відрядження тощо;

  виконувати обов’язки касира;

  вести на основі прибуткових і видаткових документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складати касову звітність;

  за дорученням здійснювати роботу з оперативного обліку основних засобів та інших необоротних активів, готової продукції, товарів, витрат сировини, матеріалів, палива, електроенергії та інших комунальних витрат, виходів працівників на роботу, понаднормових годин роботи тощо, готувати відповідну інформацію;

  виконувати реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками, проводити нескладні розрахунки за окремими ділянками бухгалтерського обліку;

  приймати і контролювати правильність оформлення первинних документів, готувати їх до лічильного опрацювання, а також складати бухгалтерську звітність;

  брати участь у проведенні аналізу виробничої і господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи, організації;

  готувати на основі оперативних, статистичних та фінансових звітів, довідки про результати фінансово-господарської діяльності підприємства;

  брати участь у розробці заходів, які спрямовані на додержання норм (стандартів) фінансово-господарської діяльності на підприємстві, в установі, організації, сприяти їх здійсненню;

  приймати участь у проведенні інвентаризації та складанні інвентаризаційних описів, порівняльних відомостей;

  виконувати поточні завдання в межах своєї професії за розпорядженням та дорученням керівництва бухгалтерії;

  стежити за зберіганням бухгалтерських та нормативно-правових документів, які стосуються його діяльності; здійснити заходи з державної реєстрації суб’єкта малого підприємництва, знати основи формування бізнес-плану.

  4. Загальнопрофесійні вимоги

  Повинен:

  раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

  додержуватись норм технологічного процесу;

  не допускати помилок в роботі;

  знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів, і прийомів безпечного ведення робіт;

  використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

  відображати в бухгалтерському обліку господарські операції;

  вміти вірно заповнювати поточні документи;

  знати основи економіки підприємства;

  вміти порівнювати та робити висновки по економічним показникам підприємства;

  знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

  володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ введення підприємницької діяльності: види суб’єктів господарювання, правове становище підприємств, господарські зобов’язання, господарські договори, господарська-правова відповідальність, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності: поняття та порядок укладання трудового договору, дисциплінарна та матеріальна відповідальність.

  5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

  5.1. При вступі на навчання

  Повна або базова загальна середня освіта.

  5.2. Після закінчення навчання

  Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)»; без вимог до стажу роботи.

  6. Сфера професійного використання випускника

  Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям.

  7. Специфічні вимоги

  7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

  7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

  7.3. Медичні обмеження щодо придатності осіб для роботи конторським (офісним) службовцем (бухгалтерія) за станом здоров’я.
  Адміністратор - це особа, що здійснює роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Консультує відвідувачів з питань, що стосуються послуг, які надає підприємство. Здійснює роботу з обслуговування відвідувачів, створення для них комфортних умов. Забезпечує контроль за збереженням матеріальних цінностей. Консультує відвідувачів з питань, що стосуються послуг, які надаються. Вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій.

  Розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, проводить необхідні організаційно-технічні заходи. Здійснює контроль за відповідним оформленням приміщень, стежить за розміщенням, оновленням і станом реклами всередині приміщення і зовні будівлі. Забезпечує чистоту і порядок у приміщенні і на прилеглій до нього або будівлі території. Контролює дотримання підлеглими працівниками трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії та гігієни. Інформує керівництво про наявні недоліки в обслуговуванні відвідувачів та заходах для їх ліквідації. Забезпечує виконання працівниками вказівок керівництва підприємства, установи, організації.

  Професійно важливі якості: висока стресостійкість, хороший рівень уваги, гнучкість мислення, хороша пам’ять, виразна мова, емоційна стійкість, доброзичливість, гнучкість, організованість, відповідальність, самостійність.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу

за професією «Адміністратор»

  1. Професія: 4222 Адміністратор

  2. Кваліфікація: адміністратор

  3. Кваліфікаційні вимоги

  Повинен знати:

  • постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші нормативні документи і керівні матеріали, які стосуються організації підприємства;

  • організацію і зміст роботи керівника; організаційну структуру управління підприємства; права і обов’язки працівників, режим їх роботи;

  • технологію управління персоналом підприємства;

  • правила та методи організації процесу обслуговування відвідувачів;

  • правила користування технічним засобами оброблення документів, усної та письмової документаційної інформації, основи комп’ютерних інформаційних технологій;

  • технологічні процеси оброблення інформації;

  • стандарти систем організаційно-розпорядчої документації;

  • ділову українську мову та іноземну мову за професійним спрямуванням,

  • асортимент послуг, що реалізуються;

  • основи маркетингу;

  • принципи планування й оформлення приміщень, вітрин, організація реклами;

  • основи естетики, етики, психології і обслуговування відвідувачів, основи галузевої економіки, економічні досягнення для успішного виконання знань і

  • обов’язків, організації праці і управління;

  • основи трудового законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку.

  Повинен уміти:

  • забезпечувати роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів, створювати для них комфортні умови;

  • здійснювати контроль за збереженням матеріальних цінностей;

  • консультувати відвідувачів з питань наявних послуг;

  • вживати заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій;

  • розглядати претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і вживати відповідних організаційно-технічних заходів;

  • здійснювати контроль за раціональним оформленням приміщень, стежити за оновленням і станом реклами у приміщеннях і на будівлі;

  • забезпечувати чистоту і порядок в приміщеннях і на прилеглих до них територіях;

  • контролювати додержання робітниками підприємства, установи, організації трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту;

  • інформувати керівництво підприємства, про наявні недоліки в організації обслуговування відвідувачів, вживати заходів щодо їх ліквідації, здійснювати контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства.

  4. Загальнопрофесійні вимоги

  Повинен:

  а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

  б) додержуватись норм технологічного процесу;

  в) не допускати браку в роботі;

  г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, пожежної безпеки, промислової санітарії і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

  д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

  е) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків; є) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

  5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

  5.1. При вступі на навчання

  Повна або базова загальна середня освіта.

  5.2. Після закінчення навчання

  Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Адміністратор; без вимог до стажу роботи.

  6. Сфера професійного використання випускника

  КВЕД-2010, Секція – N, клас – 82.11. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування. Надання комбінованих офісних адміністративних послуг.

  7. Специфічні вимоги

  7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

  7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється виконання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

  7.3. Медичні обмеження.

Контакти
56600
Миколаївска обл.
м. Нова Одеса
вул. Центральна 218
тел: (05167)2-10-23
е-mail: nowpal@i.ua

Директор

Українець Василь Михайлович
т. (05167)2-10-23

Заступник директора з НВР

Кучер Сергій Олександрович
т. (05167)2-10-23

Заступник директора з виховної роботи

Крилов Денис Сергійович
т. (05167)2-10-23

Старший майстер

Кузьмичов Сергій Володимирович
т. (05167)2-10-23

Методист ліцею

Красовська Віра Леонідівна.
т. (05167)2-10-23

Керівник фізичного виховання

Ілюхін Руслан Олександрович
т. (05167)2-10-23

Головний бухгалтер

Тирон Галина Володимирівна
т. (05167) 2-10-29

Завідуючий навчальним господарством

Яковлєв Анатолій Іванович
т. (05167) 2-13-31

Завідуюча господарством

Клюшник Світлана Василівна
т. (05167) 2-10-29
Пошук
Календар
«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архів записів